KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME

Tarafların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.Taraflar arasında yürütülen tüm iş ve siparişlerde KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki ve/veya yürürlüğe girebilecek sair mevzuattan doğan ve/veya doğabilecek yükümlülüklere ilişkin tüm hususlarda uygulanır.

MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen hususlar kapsamında hem Veri Sorumlusu hem de Veri İşleyen sıfatına sahip olabileceğini ve işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerin, faaliyetlerini yürütmesi esnasında Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen sıfatıyla hareket etmesine göre uygulama alanı bulacağını kabul eder.

Madde 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Hükümler:

 1. Taraflar kendileri ile paylaşılacak olan ve KVKK ve ilgili sair yasalar kapsamında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri (birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır) olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak ve sadece aralarındaki iş ve siparişlerinifası kapsamında kullanmakla yükümlüdür. Taraflar işbu verileri, hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya başka bir amaçla başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair ticari olsun veya olmasın herhangi bir faaliyette kullanamaz. Bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından bizzat verileri alan taraf sorumludur.Taraflar, iş ve siparişler ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda edindikleri Kişisel Verileri ve bu verilerle ilgili tüm belgeleri, araç ve gereçleri ve sair tüm unsurları, amacı dışında, başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair herhangi bir işte kullanamaz, işleyemez, dağıtamaz, üçüncü kişilere ya da kurumlara ya da yurtdışına aktaramaz ve sair herhangi bir surette işleyemez.

 1. Taraflar, işbu iş ve siparişlerin ifası sırasında öğrendiği Kişisel Verilerin korunması ile ilgili olarak KVKK’de düzenlenen tüm önlemleri almak, gizliliğini sağlamak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Tarafların bu yükümlülüğü, iş ve siparişlerin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme gereğince süresiz olarak devam edecektir.

 1. MÜŞTERİ, Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel Veriler’e hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel Veriler’in muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vereceği kararlar veya KVKK’ye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ve sair hukuki düzenlemeler kapsamında getirilebilecek standartlarda güvenlik düzeyini temin edici her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.Bu hükmün ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup, bu hükümlerin ihlalinden doğacak her türlü zararın tazmini de yine MÜŞTERİ’ye aittir. Böyle bir ihlalin gerçekleşmesi durumunda ŞİRKETherhangi bir tazminat ödemeksizin işi veya siparişi tamamlamama ve işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.Ayrıca, sorumlular aleyhinde ŞİRKETve/veya zarara uğrayan kişiler tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunma veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurma hakları saklıdır.

 1. MÜŞTERİ’nin işbu hükümleri ihlal etmesi neticesinde; ŞİRKET idari para cezası ile muhatap olur ya da 3. kişilere tazminat ödemek zorunda kalır ise, işbu idari para cezası ve/veya tazminat tutarı ve ferileriŞİRKET tarafından MÜŞTERİ’ye rücu edilecektir.

 1. MÜŞTERİ, kendi şirket merkezi veya iştiraklerinde veya ŞİRKET’inyazılı onayı ile çalışılan altyüklenici firmalarda, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla KVKK kapsamında gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.MÜŞTERİişbu sözleşmeyi imzalamakla, ŞİRKET’in denetim ile görevlendireceği kişilerinMÜŞTERİ’nin yükümlendiği edimler ile ilgili olarak kendisinden her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisinin bulunduğunu, bu denetimlerin yapılabilmesi için bilgi işlem sistemleri ile kayıt ve defterlerinin ŞİRKET’in denetimine açık tutulacağınıve ŞİRKET’in bu talebi karşılamakla yükümlü olduğunukabul ve taahhüt eder.

 1. MÜŞTERİ, ŞİRKETile paylaşılanKişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi ve/veya Kişisel Veriler’in işlenmesine engel bir husus ortaya çıkması hâlinde, bu durumu derhal ŞİRKET’e güvenli olan bir yollabildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde ŞİRKET’in doğrudan ya da dolaylıolarak uğrayacağı herhangi bir zarardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

 1. MÜŞTERİ, KVVK’nin 22. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na verilen yetkiler kapsamında yapılacak denetimlerde Kurul tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlüdür.

 1. MÜŞTERİ, ŞİRKETile paylaşılanKişisel Veri’lerin muhafazası ve açıklanmaması için her türlü güvenlik önlemlerini almak, çalışanlarını bilgilendirmek, eğitmek ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak ve bunları sürdürmekle mükelleftir.

 1. MÜŞTERİ, yukarıda taahhüt ettiği hususların çalışanları bakımından da aynen geçerli olduğunu, bu minvalde çalışanlarının verilere erişim ve işleme yetkilerini KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak sadece yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi için bilinmesi gerektiği kadar tanımlayacağını, bu erişim yetkilerini kullanırken çalışanın erişilen bilgiler ve erişim için kullandığı şifreler/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; çalışanına KVKK ve ilgili sair mevzuat yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacağını, tüm bu yükümlülükleri yerine getirirken gerekli hukuki, idari ve teknik tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. MÜŞTERİ, protokole konu olan hizmetlerin ifasında, ŞİRKET’in yazılı onayı ile altyüklenici kullanılması halinde, yukarıdaki yer alan hükümlere, altyüklenici firmalar veya 3 kişiler ile yapılacak sözleşmelerde ve protokollerde de aynen yer vereceğini ve bu firmaların işbu hükümleri ihlal etmesinden kaynaklanabilecek her türlü zararın tazmininden, bu firmalar ve 3. kişilerle birlikte ŞİRKET’e karşı müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

 1. MÜŞTERİ, işlerin ifası kapsamında elde etmiş olduğu Kişisel Veri’lerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben, kanunda aksi belirtilmedikçe mevcut kişisel verileri kanunda belirtilen yasal süreler zarfında sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder.

 1. İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup, sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.